x

I. SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji in program posameznega potovanja (v nadaljevanju: program) so sestavni del pogodbe o organiziranju potovanja, ki jo skleneta Zen Zone mednarodno turistično podjetje d.o.o. (v nadaljevanju: Zen Zone) in potnik, ki se prijavi na potovanje. Ti splošni pogoji (razen XVII. točke) ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic, kjer nastopa Zen Zone le kot posrednik. V tem primeru je potnik v pogodbenem odnosu z letalskim prevoznikom, zato veljajo zanj splošni pogoji in druga pravila letalskega prevoznika.

II. RAZMERE, POGOJI IN MOREBITNA TVEGANJA
Zen Zone je dolžan vsakemu potniku razložiti pričakovane razmere, pogoje, ki jih mora potnik izpolnjevati, in morebitna tveganja, katerim je potnik na potovanju izpostavljen. Potnik sam odgovarja za posledice, če da organizatorju napačne podatke ali izjave. Prav tako potnik sam odgovarja za posledice, če je napačno ocenil svoje sposobnosti, potrebne za potovanje, pod pogojem da je bil s strani agencije Zen Zone predhodno obveščen o pričakovanih pogojih.

III. PRIJAVA IN SKLENITEV POGODBE O ORGANIZIRANJU POTOVANJA
Potnik, ki se želi prijaviti na potovanje, sporoči to agenciji Zen Zone osebno, preko elektronske pošte, pisno ali preko telefona. Na podlagi potnikovega povpraševanja mu pošlje Zen Zone: program potovanja, splošne pogoje poslovanja, prijavnico in navodilo za plačilo. Program vsebuje opis potovanja, navodila za potovanje, ceno potovanja in vse ostale podatke potrdila o potovanju po 884. členu Obligacijskega zakonika. V primeru, da je posamezno vprašanje v programu urejeno drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določila programa. V kolikor se program, ki ga potnik prejme po elektronski pošti, razlikuje od programa, objavljenega na spletni strani agencije Zen Zone, veljajo določila programa, ki ga je potnik prejel po elektronski pošti. Zen Zone in potnik ne podpišeta nobene pisne pogodbe. Pogodba o organiziranju potovanja med agencijo Zen Zone in potnikom (v nadaljevanju: pogodba) je sklenjena s trenutkom, ko sta izpolnjena oba naslednja pogoja:  ko Zen Zone prejme prijavo (osebno, po pošti ali po elektronski pošti),  ko Zen Zone prejme nakazilo prijavnine. Do sklenitve pogodbe Zen Zone potniku ne jamči prostega mesta na posameznem potovanju. V kolikor potnik pošlje prijavnico in plača prijavnino, ko so vsa mesta v izbranem resortu že zasedena, pogodba s tem ni sklenjena. Zen Zone mora potnika o tem obvestiti nemudoma po prejemu njegove prijave. V kolikor je v programu naveden rok, do katerega se lahko potnik prijavi na potovanje, je pogodba sklenjena le, če sta zgornja pogoja izpolnjena do navedenega roka, razen če Zen Zone potniku potrdi, da je prijava veljavna, čeprav je podana po določenem roku. Zen Zone in potnik pridobita vse pravice in obveznosti, urejene s temi splošnimi pogoji in programom, šele s trenutkom sklenitve pogodbe. Po sprejemu prijave in po prejemu prijavnine pošlje Zen Zone potniku potrdilo o potovanju. Sklenjena pogodba je zavezujoča tako za Zen Zone kot za potnika. Po sklenitvi pogodbe lahko stranki od nje odstopita le pod pogoji, določenimi v nadaljevanju teh splošnih pogojev. Potnik mora ob prijavi navesti pravilne podatke, ki so skladni s podatki v njegovih dokumentih. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, ki zaradi tega nastanejo.

IV. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko Zen Zone prejme nakazilo na transakcijski račun. Prijavnina se plača ob prijavi na potovanje, njena višina pa je določena za vsako potovanje posebej v programu potovanja. Preostali del cene potovanja plača potnik najkasneje 30 dni pred potovanjem, če ni v programu drugače določeno. V primeru, da potnik preostale cene potovanja ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal udeležbo na potovanju, saj je rok plačila bistvena sestavina pogodbe. Zen Zone v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka teh splošnih pogojev).

V. CENE
Cene potovanja so določene s programom potovanja in veljajo od dne objave programa do spremembe cene. Za potnika je zavezujoča cena, ki velja na dan sklenitve pogodbe, razen če se cena kasneje spremeni skladno z določili teh splošnih pogojev. V ceni potovanja so vštete storitve, za katere je tako navedeno v programu potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah. V primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, lahko Zen Zone ceno potovanja spremeni tudi po sklenitvi pogodbe. O spremembi cene Zen Zone potnika obvesti pisno, po elektronski pošti ali po telefonu, najkasneje dvajset dni pred začetkom potovanja in ga ob tem pozove na doplačilo. V primeru spremembe menjalnega tečaja se cena zviša proporcionalno, upoštevaje spremembo referenčnega tečaja Evropske centralne banke od dne priprave programa potovanja do dne priprave obvestila o spremembi cene, in upoštevaje le tisti del storitve, ki ga Zen Zone plača v tuji valuti. V primeru sprememb tarif prevoznikov se cena zviša za enak znesek, kot se je zvišala cena prevoza od dne priprave programa potovanja do dne priprave obvestila o spremembi cene. Če zvišanje cene preseže 10 % pogodbene cene potovanja, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, Zen Zone pa mu v tem primeru vrne vplačani znesek. Potnik mora izjavo o odstopu pogodbe zaradi zvišanja cene podati pisno najkasneje v 5 dneh po prejemu obvestila o zvišanju cene, sicer izgubi to pravico in se šteje, da je pristal na novo ceno.

VI. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vštete v ceni potovanja iz prejšnje točke splošnih pogojev in jih mora potnik posebej doplačati. Posebne storitve so lahko opcijske (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti ipd.) ali obvezne (vizumi, letališke pristojbine ipd.), v vsakem primeru pa je zanje v programu predvideno doplačilo. Željo po opcijski posebni storitvi mora potnik agenciji Zen Zone sporočiti ob prijavi na potovanje. Naročilo potnika zavezuje in od njega ne more enostransko odstopiti. Cena, določena v programu, velja le v primeru naročila opcijske posebne storitve ob prijavi na potovanje. V kolikor naroči potnik opcijsko posebno storitev šele tekom potovanja, mu jo Zen Zone zagotovi, v kolikor je to še mogoče, po cenah, ki veljajo na kraju samem. Obvezne posebne storitve so tiste, brez katerih se potnik ne more udeležiti potovanja. V kolikor potnik kasneje odkloni plačilo v programu navedenih posebnih storitev, ki so po svoji naravi obvezne (npr. vizumi, letališke pristojbine), se šteje, da je brez utemeljenega razloga odstopil od pogodbe in se uporabijo določila VII. točke teh splošnih pogojev. Posebne storitve potnik praviloma doplača pred samim potovanjem, razen če je dogovor med potnikom in agencijo Zen Zone sklenjen drugače.


VII. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico kadarkoli (pred ali med potovanjem) odstopiti od potovanja. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati pisno izjavo o odstopu, ki mu jo v podpis predloži Zen Zone. V primeru, da potnik zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. V primeru odpovedi pogodbe pred začetkom potovanja Zen Zone zadrži oz. zahteva od potnika kot odškodnino določen del dogovorjene cene potovanja, in sicer:  če je odpoved podana do 30 dni pred odhodom: Zen Zone zadrži prijavnino,  če je odpoved podana 30 do 0 dni pred odhodom: Zen Zone zadrži celotno ceno potovanja. V kolikor prijavnina presega zgoraj navedene odstotke cene, ki bi jih bil Zen Zone upravičen zadržati, ima Zen Zone pravico zadržati celotno prijavnino. Zneski, plačani za obvezne posebne storitve (npr. za vizume), se potniku, ki je od potovanja odstopil, vrnejo le, če strošek posebne storitve do dne odstopa še ni nastal. V kolikor so stroški, ki agenciji Zen Zone nastanejo z rezervacijo storitev, potrebnih za izvedbo potovanja, višji od zgoraj navedenih odstotkov cen, lahko Zen Zone v programu potovanja za primer potnikovega odstopa določi drugačno višino zadržanih zneskov. V tem primeru veljajo zneski, določeni v programu. Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti agencijo Zen Zone najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. V tem primeru mora potnik agenciji Zen Zone povrniti vse stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije. V kolikor so pogoji ponudnikov storitev, potrebnih za izvedbo potovanja (npr. letalskih prevoznikov), takšni, da ne omogočajo prenosa rezervacije, potnik nima v tem odstavku opisane pravice. Potnik lahko od potovanja odstopi tudi kadarkoli tekom potovanja. Ob tem mora podpisati pisno izjavo o odstopu, ki mu jo v podpis pošlje agencija Zen Zone po elektronski pošti. V primeru odstopa tekom potovanja Zen Zone kot odškodnino zadrži celotno ceno potovanja in potnik nima pravice do znižanja cene. Šteje se, da potnik odstopi od potovanja, če tekom potovanja samovoljno, brez opravičljivega razloga in brez soglasja agencije prekine izbrani program. Prav tako se šteje, da potnik odstopi od potovanja, če ga prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni ali drugi) ne sprejme na prevoz zaradi varnostnih ali regulativnih razlogov, ki so na strani potnika. Če potnik po lastni volji in v soglasju z agencijo Zen Zone svoje potovanje delno spremeni, ni upravičen do znižanja cene potovanja, sam pa krije vse stroške, ki mu s tem nastanejo. Če potnik odstopi od potovanja (pred ali med potovanjem) zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale, ter o tem predloži ustrezne dokaze, ima Zen Zone pravico do povračila vseh stroškov, ki jih je imel zaradi potnikove prijave in morebitne udeležbe na potovanju, preostali del plačila pa Zen Zone vrne potniku. V primeru, da pride do takega odstopa tekom potovanja, Zen Zone po najboljših močeh potniku pomaga zagotoviti ustrezno pomoč oz. predčasni odhod domov, potnik pa krije vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

VIII. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA ZARADI ZUNANJIH OKOLIŠČIN
Zen Zone si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Zen Zone pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Pri odstopu od pogodbe pred začetkom potovanja Zen Zone vrne potniku vsa prejeta plačila. Pri odstopu od pogodbe med potovanjem ima Zen Zone pravico do pravičnega plačila za opravljene storitve, dolžan pa je ukreniti vse za zavarovanje interesov potnikov in potnikom zagotovi vrnitev v kraj začetka potovanja. Zen Zone potniku ne odgovarja za škodo, ki mu nastane z Zen Zonovim odstopom od pogodbe zaradi podanih izrednih okoliščin. Zen Zone lahko spremeni program potovanja in termin potovanja, če pred potovanjem ali med potovanjem nastopijo okoliščine, ki jih Zen Zone ni mogel pričakovati ali se jim izogniti (naravne nesreče, izredno slabo vreme, politično nestabilne razmere, spremembe voznih redov in drugih urnikov ipd.) V tem primeru Zen Zone ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane zaradi spremembe potovanja. Zen Zone ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Zen Zonu ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Zen Zone namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

IX. OSEBNOSTNA NEPRIMERNOST POTNIKA ZA POTOVANJE
Zen Zone lahko odkloni sklenitev pogodbe o organiziranju potovanja zainteresirani osebi, če na podlagi poznanih informacij o fizičnih, psihičnih in osebnostnih lastnostih zainteresirane osebe, sklepa, da oseba ni primerna za potovanje. V kolikor se tekom potovanja izkaže, da ima oseba lastnosti, ki močno ovirajo potek potovanja, lahko Zen Zone tekom potovanja odstopi od pogodbe in potniku zagotovi povratek na kraj začetka potovanja. V tem primeru krije potnik vse stroške, ki so nastali agenciji Zen Zone z njegovo udeležbo na potovanju in z njegovim povratkom. Odločitev agencije Zen Zone o odklonitvi zainteresirane osebe ne sme temeljiti na splošnih osebnih okoliščinah potnika, kot so narodnost, rasa, barva, veroizpoved, etnična pripadnost, spol, jezik, politično ali drugačno prepričanje, spolna usmerjenost, premoženjsko stanje, rojstvo, genetska dediščina, izobrazba, družbeni položaj ali podobno, temveč zgolj in samo na konkretnih lastnostih potnika, ki so neposredno povezana z njegovo primernostjo za potovanje. V kolikor je potnik ob odhodu na potovanje očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, lahko Zen Zone potniku odkloni udeležbo na potovanju. V tem primeru se šteje, da je potnik brez opravičljivega razloga odpovedal potovanje na dan odhoda in se ravna po določilih iz VII. točke teh splošnih pogojev. Zen Zone bo od potnika zahteval povračilo vseh stroškov in škode, ki jih bo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

X. CARINSKI, ZDRAVSTVENI IN DRUGI PREDPISI
Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom Republike Slovenije in države, v katero potuje. Zen Zone obvesti potnika o carinskih in drugih predpisih, ki so pomembni za potovanje po namembni državi. Potnik je dolžan spoštovati tudi hišni red objektov, kjer je nastanjen oz. kjer se opravljajo določene storitve ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom agencije Zen Zone. V kolikor potnik ravna v nasprotju z obveznostjo iz prejšnjega odstavka, odgovarja agenciji Zen Zone za povzročeno škodo, Zen Zone pa je prost vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi potniku ob tem nastala. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem in ni upravičen do sorazmernega povračila vplačane cene potovanja. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Zen Zone ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, če je bil potnik o predpisih pravočasno in na ustrezen način obveščen. Potnik je dolžan upoštevati navodila organizatorja in odgovarja, če ne ravna dovolj skrbno. Organizator potovanja ne odgovarja za posledice zamolčanih bolezni potnika, ki so lahko rizična za potovanja (npr. visok krvni tlak, bolezni ledvic in podobno).

XI. POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti nepoškodovan potni listi, ki je veljaven še 6 mesecev po zaključku potovanja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če Zen Zone pred ali med potovanjem ugotovi, da potnik nima ustrezno urejenega potnega lista, vizumov ali drugih dokumentov, pa je bil o zahtevanih dokumentih predhodno obveščen, se šteje, da je potnik odstopil od potovanja in se ravna po določbah iz VII. točke teh splošnih pogojev, pri čemer se kot dan odpovedi šteje tisti dan, ko je Zen Zone izvedel za pomanjkljivosti. Vizum lahko uredi tudi Zen Zone, če je tak medsebojni dogovor. V tem primeru Zen Zone ne jamči za uspešno pridobitev vizuma. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na agencijo Zen Zone. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

XII. PRTLJAGA
Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. V kolikor potniku uredi letalsko karto agencija Zen Zone, le ta obvesti potnike o dovoljeni teži na letalu najkasneje teden dni pred potovanjem. Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, glasbeni inštrumenti ipd.) mora potnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili letalskega prevoznika, v kolikor v programu potovanja ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Zen Zone ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

XIII. VREME
Morebitne navedbe v opisu vremena v posamezni državi so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Zen Zone ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

XIV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Morebitne napake pri izvedbi potovanja mora potnik v najkrajšem mogočem času in na kraju samem po elektronski pošti ali telefonu reklamirati agenciji Zen Zone. Slednja mora v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti. V kolikor gre za napako takšne narave, da bi jo bilo moč odpraviti na kraju samem (npr. neustreznost sobe, v kateri je potnik nameščen), potnik pa napake ni takoj sporočil agenciji Zen Zone, se šteje, da se je z izvedeno storitvijo strinjal, in iz tega naslova ne more več uveljavljati reklamacijskih zahtevkov. Če je potnik pomanjkljivosti pravočasno reklamiral na kraju samem, pa pomanjkljivosti niso bile odpravljene, lahko potnik v roku 2 mesecev po zaključku potovanja agenciji Zen Zone poda pisno pritožbo zaradi neizvedene ali slabo izvedene storitve z zahtevo za znižanje cene in (delno) vračilo sredstev. V kolikor potnik v roku 2 mesecev po končanem potovanju ne poda pisne pritožbe, izgubi pravico do uveljavljanja reklamacijskih zahtevkov. Zen Zone mora v roku 8 dni potniku odgovoriti na podano pisno pritožbo in v odgovoru navesti, ali napako priznava ali ne. V kolikor Zen Zone v roku 8 dni ne more raziskati vseh relevantnih okoliščin za odločitev o reklamacijskem zahtevku, potniku v pisnem obvestilu sporoči, da je napaka sporna, in nato v primernem času, brez nepotrebnega zavlačevanja, pridobi potrebne informacije ter odloči o zahtevku. Če po krivdi agencije Zen Zone določena storitev ni bila izvedena ali je bila izvedena neustrezno, ima potnik pravico do sorazmernega znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedene storitve oz. v višini realnega znižanja vrednosti zaradi neustreznosti izvedene storitve. Potnik iz naslova znižanja cene in iz naslova odškodnine za škodo, ki mu je nastala na določenem potovanju, od agencije Zen Zone ne more zahtevati več, kot je plačal za potovanje.

XV. UPORABA PODATKOV
Zen Zone vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje ali kadarkoli kasneje.

XVI. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi od agencije Zen Zone, ne obvezujejo agencije Zen Zone bolj kot navedbe v programu, splošnih pogojih ali drugih pisnih dokumentih. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno tisto, kar je navedeno v pisnih dokumentih.

XVII. POSREDOVANJE LETALSKIH PREVOZOV
V primeru nakupa letalskih vozovnic, kjer nastopa Zen Zone le kot posrednik, veljajo glede odstopa od pogodbe splošni pogoji in druga pravila letalskega prevoznika. V primeru potnikovega odstopa od pogodbe o letalskem prevozu je Zen Zone dolžan potniku povrniti izključno znesek, ki ga je dobil povrnjenega od letalskega prevoznika, v preostalem delu lahko potnik zahteva vračilo le neposredno od letalskega prevoznika. Ponujene cene letalskih kart so informativnega značaja in se spreminjajo glede na prosta mesta, višino pristojbin in dodatkov ter menjalniške tečaje. Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe cen ter urnika letov brez predhodnega obvestila. Cena vključuje vse pristojbine razen morebitnih državnih/turističnih izstopnih taks, ki niso del letalske karte. Po opravljeni rezervaciji letalske karte je potnik dolžan preveriti vse podatke, saj Zen Zone ne more prevzeti odgovornosti za napačno posredovane podatke. Podatki se morajo ujemati s podatki na potovalnih dokumentih, s katerimi bo potnik potrjeval identiteto ob prijavi na let. Prav tako Zen Zone ne odgovarja za nepopolne potovalne dokumente oziroma vizume ter za neupoštevanje datumskih omejitev vstopa/izstopa/dolžine bivanja glede na zahteve države, v katero potnik potuje.

Ljubljana, januar 2015

Back to Top